نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه تشریحی


                نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه تشریحی   با فرمت :  PDF   مناسب برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم   نمونه سوالات فصل به فصل  با پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات نوبت اول  با پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات نوبت دوم  با پاسخنامه تشریحی   150  سوال فصل به فصل با پاسخنامه تشریحی فصل اول:  عدد و الگوهای عددی: 2نمونه سوال – 27  سوال فصل دوم:  کسر: 2 نمونه سوال – 22  سوال فصل سوم:  اعداد اعشاری : 2 نمونه سوال – 24  سوال فصل چهارم:  تقارن و مختصات :2  نمونه سوال – 12  سوال فصل پنجم:  اندازه گیری :2  نمونه سوال – 21  سوال فصل ششم:  تناسب و درصد : 2  نمونه سوال – 24  سوال فصل هفتم:  تقریب : 2 نمونه سوال – 20  سوال   5  نمونه سوال نوبت اول  با پاسخنامه تشریحی 8  نمونه سوال نوبت دوم  پاسخنامه تشریحی   …

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه تشریحی


                نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه تشریحی   با فرمت :  PDF   مناسب برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم   نمونه سوالات فصل به فصل  با پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات نوبت اول  با پاسخنامه تشریحی نمونه سوالات نوبت دوم  با پاسخنامه تشریحی   150  سوال فصل به فصل با پاسخنامه تشریحی فصل اول:  عدد و الگوهای عددی: 2نمونه سوال – 27  سوال فصل دوم:  کسر: 2 نمونه سوال – 22  سوال فصل سوم:  اعداد اعشاری : 2 نمونه سوال – 24  سوال فصل چهارم:  تقارن و مختصات :2  نمونه سوال – 12  سوال فصل پنجم:  اندازه گیری :2  نمونه سوال – 21  سوال فصل ششم:  تناسب و درصد : 2  نمونه سوال – 24  سوال فصل هفتم:  تقریب : 2 نمونه سوال – 20  سوال   5  نمونه سوال نوبت اول  با پاسخنامه تشریحی 8  نمونه سوال نوبت دوم  پاسخنامه تشریحی   …