جزوه تئوری حسابداری دکتری

جزوه تئوری حسابداری دکتری

جزوه تئوری حسابداری دکتری
به تعداد 129 صفحه pdf
مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
 
سر فصل مباحث جزوه
بررسی تطبیقی چارچوب نظری حسابداری در FASB-IASB ایران
بررسی تطبیقی چارچوب نظری ایران – آمریکا
آخرین تغییرات در صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تطبیقی
حسابداری چند الگویی
تئوری اثباتی حسابداری
روش های مبتنی بر پیش بینی
رویکرد اطلاعات مربوط به ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم…

جزوه تئوری حسابداری دکتری

جزوه تئوری حسابداری دکتری

جزوه تئوری حسابداری دکتری
به تعداد 129 صفحه pdf
مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
 
سر فصل مباحث جزوه
بررسی تطبیقی چارچوب نظری حسابداری در FASB-IASB ایران
بررسی تطبیقی چارچوب نظری ایران – آمریکا
آخرین تغییرات در صورتهای مالی و استانداردهای حسابداری
مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تطبیقی
حسابداری چند الگویی
تئوری اثباتی حسابداری
روش های مبتنی بر پیش بینی
رویکرد اطلاعات مربوط به ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم…