مقاله با عنوان نگرشي برخسرو و شيرين نظامي


7 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق شعر داستانی تمثیلی قلبي كه رطب ، قلبي كه حنظل  به طور كلي تمام منتقدان و پژوهشگران بر اين باورند كه داستان و داستان نويسي به معناي امروزينش در ايران ، از مشروطيت به اين سو آغاز مي شود ، يعني داستان با تمام ويژگي هايي كه براي آن برشمرده اند: طرح، شخصيت پردازي ،‌چالش و جدال ، اوج وفرود و ….. البته سنت داستان سرايي در ايران از چنين اقتضائاتي به دور بوده است و حكايات و قصه هاي ايراني ساختار ويژه ي خود را داشته اند، اما گاهي در همين داستان ها موقعيت هايي خلق مي شود كه با داستان نويسي – به معناي امروزينش – همسويي پيدا مي كند و خسرو و شيرين داراي چنين خصوصيتي است . در اين داستان دو شخصيت محوري وجود دارد : خسرو و شيرين و دو شخصيت غير محوري : شاپور و مهين بانو  و چند شخصيت فرعي (يا به تعبير امروزي تر، كاتاليزور ) : بزرگ اميد ،‌بهرام چوبين ، هرمز ، باربد و نكيسا، شكرلب ، مريم و شيرويه . گرچه در سنت داستان سرايي ايراني شخصيت ها غالباً مسطح هستند و بيان …