دانلود آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 31 صفحه

به نام خدا گزارش کار آزمایشگاه عملیات حرارتی و کارگاه عملیات حرارتی استاد: مهندس ثابت دانشجو: لیلا پری زاده عملیات حرارتی آنیل کردنAnealing واژه آنیل دارا ی معنی، مفهوم و کاربرد وسیعی است بدین صورت که به هر نوع عملیات حرارتی که منجر به تشکیل ساختاری بجز مارتنزیت و یا سختی کم و انعطاف پذیری باشد اطلاق می شود.
تقسیم بندی عملیات حرارتی آنیل براساس دمای عملیات به روش سردکردن، ساختار و خواص نهایی.
آنیل کامل: آنیل کامل عبارت است حرارت دادن فولاد در گسترده دمایی مرحله آستنیت و سپس سردکردن آهسته معمولاً در کوره است.
و تحت این شرایط آهنگ سردشدن در محدوده 02/0 درجه سانتیگراد بر ثانیه است.
گستره دمایی آستنیته کردن برای آنیل کامل تابع درصد کربن فولاد است.
بطورکلی در عملیات آنیل کامل فولادهای هیپویوتکتوئید را در ناحیه تک فازی آستنیت و فولادهای هایپریوتکتوئید را در ناحیه آستنیت سمنتیت حرارت می دهند.
علت آستنیته کردن فولادهای هاپیرتوکتوئید در ناحیه دوفازی آستنیت- سمنتیت این است که سمنتیت پروتکتوئید در این فولاد به صورت کروی و مجتمع شده درآید.
در عملیات آنیل کامل، هدف از آستنیته کردن فولادهای هاپرتوکتوئید در ناحیه دوفازی آستنیت سمنتیت عبار ت از شکستن شبکه پیوست کاربید است و تبدیل آن به ذات ریز و کروی شکل مجزا از یکدیگر است.
نیروی محرکه در این عملیات عبارت از کاهش انرژی فصل مشترک ناشی از کروی شدن ذرات کاربید و در نتیجه کاهش مقدار فصل مشترک آستنیت – کاربید است.
د رعملیات آنیل کامل نه تنها دمای آستنیته کردن بلکه آهنگ سردشدن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سردکردن آهسته که معادل سردشدن در کوره است باعث می شود که ابتدا فریت و سپس پرلیت از آستنیت بوجود آید بعلت سردشدن آهسته، فریت تشکیل شده دارای دانه های درشت و هم محور بوده و پرلیت دارای فاصله بین لایه ای نسبتاً زیاد( پرلیت خشن یا درشت) است.
از جمله مشخصه های مکانیکی این میکروساختار عبارت از کاهش سختی و استحکام و افزایش انعطاف پذیری است.
اگر واژه آنیل بدون پسوند استفاده شود منظور همان آنیل کامل است.
آنیل همدما: این عملیات شامل حرارت دان فولاد در دو دمای مختلف است.
ابتدا عملیات آستنیته کردن که در همان گستره دمایی مربوط به آنیل کامل انجام می شود و سپس سردکردن سریع تا دمای دگرگونی و نگهداشتن برای مدت زیاد کافی جهت انجام دگرگونی.
پس از پایان دگرگونی، فولاد را با هر آهنگ سردشدن دلخواهی می توان سرد کرد.
زمان لازم برای آنیل همدما در مقایسه با آنیل کامل به مراتب کمتر است در حالی که سختی نهایی کمی بیشتر خواهد بود.
همانند آنیل کامل میکروساختار حاصل از انیل همدما در فولاد های هیپویوتکتوئید و یوتکتوئید و هایپریوتکتوئید به ترتیب عبارت از: فریت- پرلیت، و پرلیت و پرلیت – سمانتیت است.
ولی پرلیت حاصل نسبتاً ظریف تر و درصد فریت و سمنتیت و یوتکتوئید تا حدودی کمتر است.
از جمله موارد عمده کاربرد آنیل همدما در رابطه با فولادهای آلیاژی است که دارای سختی پذیری بالایی اند.
در صورتی که برروی این فولادها عملیات حرارتی آنیل کامل انجام می شود، علت سختی پذیری زیاد ساختار نهایی حاصل بجای پرلیت خشن، ممکن

دانلود آزمایش مقاومت 5 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 5 صفحه

موضوع آزمایش : مقاومتها وسایل مورد نیاز : مولتی متر سیم ها رایط مقاومت مقدمه : مقاومت قطعه یا المانی است که در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد و عنصری برای تولید یا مصرف انرژی الکتریکی است .
مقاموتها به دسته های زیر تقسیم می شوند : مقاومتهای ثابت که با گذشت زمان تغییر نمی کنند .
مقاومتهای متغییر پنتاسیو متر ولوم مقاومتهای تابع تابع حرارت تابع ولتاژ تابع نور تابع میدان مغناطیسی تابع فشار V I بطور کلی مقاومتها در مدار به دو صورت موازی و سری بسته می شوند .
– بهم بستن مقاومتها بصورت موازی : مقاومتهایی که به دوسر آنها اختلاف پتانسیل یکسان اعمال می شود موازی خوانده می شوند .
باید توجه داشت که مقاومتهای هم ارز یک ترکیب موازی ، کمتر از هر یک از مقاومتهای موجود در ترکیب است .
– بهم بستن مقاومتها بصورت سری : شرح آزمایش : ابتدا سه مقاومت را بوسیله مولتی متر اندازه می گیریم ، سپس این سه مقاومت را بطور موازی در مدار بسته و به یک منبع تغذیه متصل می کنیم حال ولتاژ کل مدار را بوسیله ولت سنج اندازه می گیریم .
بعد از اندازه گیری ولتاژ مدار نوبت به اندازه گیری جریانهایی که از هر کدام از شاخه ها می گذرد می رسد برای این کار به کمک آمپر سنج که در مدار بصورت سری بسته می شود جریانهای عبوری از هر شاخه را اندازه می گیریم .
3.
7% = مقدارعملی – مقدار تئوری = درصد خطاء مقدار تئوری سه مقاومت دیگر را بوسیله مولتی متر اندازه می گیریم ، سپس این سه مقاومت را بطورسری در مدار بسته و به یک منبع تغذیه متصل می کنیم حال جریان کل مدار را بوسیله آمپر سنج اندازه می گیریم .
بعد از اندازه گیری آمپر مدار نوبت به اندازه گیری ولتاژهایی که از هر کدام از شاخه ها می گذرد می رسد برای این کار به کمک ولت سنج که در مدار بصورت موازی بسته می شود ولتاژهای عبوری از هر شاخه را اندازه می گیریم .
9%= مقدارعملی – مقدار تئوری = درصد خطاء مقدار تئوری .

دانلود آزمایش قانون اهم 5 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 5 صفحه

موضوع آزمایش : قانون اهم وسایل مورد نیاز : منبع تغذیه مولتی متر رئوستا سیمهای رابط هدف از انجام آزمایش : بررسی قانون اهم و پی بردن به صحت فرمول V = IR حالت عملی : طبق قانون اهم ، هرگاه به دوسر یك مقاومت اختلاف پتانسیل مختلف اعمال شود در هر حال جریانهای مختلفی خواهیم داشت .
در تمامی حالات اختلاف پتانسیل به شدت جریان در هر مرتبه آزمایش مقداری ثابت و خارج نسبت برابر است با مقاومت مدار كه طبق فرمول زیر است : … const = R or V = IR V ولت I آمپر R مقاومت بر حسب اهم آشنایی با مولتی متر : مقدار مقاومت ، شدت جریان ، ولتاژ ، قطع و وصل بودن سیمی كه قرار است از آن جریانی بگذرد توسط مولتی متر مشخص می شود .
مولتی متر برای استفاده با دو جریان متناوب ( AC ) و جریان مستقیم ( DC ) طراحی شده است .
مولتی متر دارای اجزاء زیر می باشد : دكمه power ، selector ، Renge و ورودی های سیم های رابط .
شرح آزمایش : در ابتدای آزمایش به كمك مولتی متر مقاومت رئوستا را اندازه گرفته و در تمام طول آزمایش ثابت در نظر می گیریم .
برای این كار در حالتی كه رئوستا از مدار خارج است دو سر سیمهای رابط را به دو پایه پایین رئوستا وصل كرده تا مقاومت در طول آزمایش تغییر نكند .
از طرف دیگر دكمه power مولتی متر را روی نشانه DC قرار داده و دكمه selector را روی نشانگر آبی كه برای اندازه گیری مقاومت می باشد قرار می دهیم.
حال یك سیم رابط به com و سیم دیگر را به وصل می كنیم، عدد نشان داده شده روی مولتی متر بیانگر مقاومت رئوستا می باشد .
حال رئوستا را به منبع تغذیه وصل كرده و مولتی متر را بصورت موازی به سر منبع تغذیه وصل می كنیم ، برای این كار ابتدا دكمه selector را روی رنگ زرد كه برای اندازه گیری ولت می باشد قرار داده و یك سر سیم را داخل com و دیگری را روی V قرار می دهیم .
عدد نشان داده شده روی مولتی متر را محاسبه نمائیم ، ابتدا selector مولتی متر را روی رنگ قرمز قرار می دهیم .
یك سیم را روی com و سیم دیگر را روی آمپر قرار می دهیم .
سپس مولتی متر را بصورت سری در مدار بسته و عدد نمایش داده شده روی صفحه مولتی متر را یادداشت كرده ، اگر مولتی متر عددی را نشان نداد selector را روی 200 میلی آمپر می گذاریم .
این آزمایش را چند مرتبه با تغییر ولتاژ منبع تغذیه تكرار می كنیم .
R تئوری V I R عملی درصد خطاء مقدارعملی – مقدار تئوری = درصد خطاء مقدار تئوری نتیجه: مقدار بدست آمده برای R عملی با اندكی درصد خطای مشخص در هر تكرار با مقدار R تئوری برابر است .
.

دانلود آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

عنوان تحقیق: آزمایشگاه سنگ و فسیل شناسی نام مدرس: جناب آقای مهندس هادی نام محقق: لاله عظیم زاده شماره دانشجویی: 81359657648 فهرست عنوان صفحه نقشه های زمین شناسی 1 مقیاس نقشه 1 توقف اول: منطقة پوركان 3 توقف دوم: منطقة پایین سد 6 توقف سوم: منطقة سد كرج یا سد امیركبیر 7 توقف چهارم: منطقة بالای سد 8 توقف پنجم: منطقة سرخاب دره یا سرخدره 9 توقف ششم: منطقة پائین تونل كندوان 11 توقف هفتم: منطقة سیاه بیشه 12 نقشه های زمین شناسی: مهمترین كاری كه نقشه های زمین شناسی انجام می دهند مشخص كردن جنس لایه ها و نوع سنگها است و سن سنگها را نیز نشان می دهد كه مربوط به كدام دوران، دوره و كدام دور است و یك سری از عوارض زمین ساختی مانند گسل، تاقدیس، ناودیس و چین و درز را نشان می دهد.
دوران های زمین شناسی به ترتیب عبارتند از: پركامبرین 2) پالئوزوئیك 3) مزوزوئیك 4) سنوزوئیك 5) عهد حاضر كه به كواترنر نیز معروف است كه هركدام دارای دوره هایی هستند: دوران پالئوزوئیك: 1) كامبرین 2) اردوویسین 3) سیلورین 4) كربونیفر 5) پرمین دوران مزوزوئیك: 1) تریاس 2) ژوراسیك 3) كرتاسه دوران سنوزوئیك: 1) پالئوسن 2) ائوسن 3) اولیگوسن 4) میوسن 5) پلیوسن 6) پلیئوستوسن 7) هولوستن مقیاس نقشه: ضریب كوچك شدگی زمین را مقیاس نقشه می گویند كه به صورت كسری آن را می نویسند.
محدوده ای كه از تهران به طرف جاده چالوس حركت كردیم دو نقشه با مقیاس آنها را می پوشاند اولین نقشه تهران و دومین نقشه مرزن آباد مقیاس یعنی اگر بین دو نقطه در روی نقشه 1 سانتیمتر باشد معادل Cm100000 روی زمین است یا 1 كیلومتر روی زمین است.
نقشه دارای رنگهای متنوعی است كه این رنگها مربوط به جنس و سن خاصی هستند همچنین نقشه ها دارای راهنما هستند كه در كنار نقشه درج شدند.
برروی رنگهای نقشه حروفی لاتین مشخص است و فسیل ها را با علامت ستاره مشخص می كنند و تمام خطوطی كه قرمز رنگ هستند مشخص كنندة گسل ها می باشند.
از محدوده ای كه از سمت دانشگاه حركت كردیم و تا این منطقة پوركان رسیدیم مجموعاً آبرفیتی هستند آبرفتی كه حاصل قطعات خرد شده كوه های شمالی است و به خاطر شیبی كه داشتند آبرفتها را تشكیل دادند آبرفتها جوانترین حالت ممكنة آن منطقه است.
گسل ها یك سری شكستگی ها هستند كه در پوستة زمین ایجاد شدند و اگر انرژی (نیرو) به این پوسته ها وارد شود شكستگی كه ایجاد می شود در امتداد این گسل ها خواهد بود این نیروها باعث می شوند در امتداد محور گسل ها حركت كنند.
تهران در عهد كواترنر است یكی از طویل ترین گسل ها كه سراسری و بسیار خطرآفرین است از اتصال دشت تهران با شمال تهران است و از كوه های البرز و لواسانات تا كرج كشیده شده است و به نام گسل مشافشم معروف شدند كه از نظر فعالیت معروف می باشد هر گسلی وقتی حركت می كند یك نیرویی به آن وارد می شود كه می توان آن را محاسبه كرد این گسل باید هر 160 سال یك فعالیت كند كه شدت آن در حد معمولی 5 تا 6 ریشتر است وقتی از 160 سال بگذرد باید گسل فعال شود اما چند سال است كه از آخرین فعالیت آن گذشته و این امر باعث می شود فعالیت آن از 7 ریشتر هم قویتر شود.
گسل های دیگری مانند آرژانتین، تجریش، داودیه، فرحزاد هستند كه خرده گسل های درون شهرند و از گس

دانلود آزمایشها در سینتیک شیمیایی میكروسكوپی 27 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 35 صفحه

معرفی آزمایشها در سینتیك شیمیایی میكروسكوپی دو هدف عمومی دارد.
هدف اول عبارت است از خصوصیات و تأكید جزئیات مكانیسم پیچیده در مراحل شیمیایی پیچیده.
در این مطالعات آزمایشگر به اندازه‌گیری بسیاری خصوصیات واكنش مانند وابستگی سرعت واكنش به غلظت و دما، هویت گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حاضر در سیستم و غلظت آنها و وابستگی‌‌‌های زمان و یا وسعت فرآیند واكنش تلاش می‌‌‌كند.
چنین اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیریهای، میزانی و معیاری یرای تست كردن مدل مورد اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری در مكانیسم واكنش تأمین می‌‌‌‌‌كند.
اعتبار مكانیسم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند با داده های مشاهده شده آزمایش تست شود.
مثلاَ به وسیله انتقال شرط اصلی مكانیسم به مدل ریاضی پیشگوئیها ایجاد می شوندتا ببینیم هر مدل با راه‌های آزمایش جدید و قدیم سازگار است یا نه؟
مرحله بعدی سازگار كردن مكانیسم پیچیده در نظر گرفته شده با دادة آزمایشی است.
یكبار پارامترهای جدید سرعت در نظر گرفته می شوند و كفایت مكانیسم به وسیله مشاهده انحرافات پیشگویی نتایج آزمایش تست می شود یك روش شامل اندازه گیری ثابتهای سرعت در شرایط اولیه غلظت متفاوت است.
اگر مدل مورد نظر درست باشد مقدار ثابت سرعت تحت تغییرات ثابت خواهد بود و اگر مدل نامناسب باشد یك مكانیسم جدید باید در نظر گرفته شودكه شامل داده های آزمایشی جدید است هدف دوم آزمایشات در سینتیك شیمیایی ماكروسكوپی مطالعه سینتیك واكنشهای بنیادی مشخص است.
این مطالعات داده‌های سرعت را برای مراحل بنیادی آماده می‌‌‌‌كند.
در طرح آزمایشی یك واكنش تك مرحله‌‌‌‌ای در مكانیسم واكنشهای پیچیده مطالعه می‌‌شودچنین مطالعاتی در حد وسیعی ممكن هستند زیرا پیشرفت وسیعی در ردیابی مسیر حد واسطهای كوتاه مدت آزمایش به وسیله اسپكترو سكوپی صورت گرفته است.
هدف ما در این فصل معرفی مفاهیم پایه اندازه‌گیری سنتیكی و نشان دادن اینكه چطور اطلاعات ثابت سرعتها تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
در بحث ارزیابی ثابتها برای مراحل بنیادی بوسیله اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری مشاهدات روی سیستمهای پیچیده نمی‌‌‌توان تأكید كرد زیرا دانستن خطاهای آزمایشگاهی به واقعیت ارزیابی داده ها اشاره دارند.
اساس دستیابی سینتیكهای شیمیایی ماكروسكوپی كاربردی: تكنیكها برای اندازه‌‌‌‌گیریهای سینتیك طرحهای عمومی روشهای آزمایشگاهی در سینتیك شیمیایی بوسیله سه طرح مشخص می‌‌شوند: 1- روش آشنا‌سازی 2- حد واسط مناسب 3- روش كشف و بررسی روش آشنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی: قبل از اینكه یك واكنش اتفاق بیفتد مولكولهای واكنشگر باید فعال شوند و به یك انرژی نیاز دارند تا واكنش انجام گیرد.
روشهایی كه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند استفاده شوند شامل فعالسازی دمایی، تخلیه الكتریكی، فعالسازی شیمیایی و فعالسازی نوری می‌‌‌‌‌‌باشد.
پر كاربردترین راه برای شروع واكنش فعالسازی دمایی است كه در این حالت به یك مولكول واكنشگر به وسیله تصادف با مولكولهای دیگر به وسیله تصادف دیوارهای مولكول واكنشگر با كوره در اثر برخورد انرژی انتقال داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.
اگر انرژی مولكول فعال شده بالا باشد حداقل انرژی واكنش تأمین شده و واكنش ممكن است اتفاق بیفتد.
در این روش سیستم به وسیله یك حرارت واحد مشخص می‌‌‌‌‌شود كه ب