دانلود تحقیق تولید روغن نباتی 53 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 63 صفحه

تكنولوژی روغن مقدمه : روغنها :چربیها یكی ازعوامل تشكیل دهنده حیات حیوانی وگیاهی می باشند .
دربدن حیوانات دریایی وخشكی مقداری چربی به عنوان ذخیره انرژی وجود دارد ودرهردانه وهسته گیاه مقدار چربی برای مرحله روئیدن روئیدن ذخیره شده است .
بنابراین می توان گفت كه درهمه موجودات زنده چربی وجود دارد ولی دراین گزارش مطالبی مورد بحث وبررسی قرار میگیرد كه روغن وچربی را نه فقط ازاین حیث بلكه به عنوان یك منبع انرژی كه دارای ارزش تجارتی است وموضوع یكی از صنایع مهم كشوریعنی صنعت روغن نباتی ازجمله صنایع مادر واستراتژیك درهركشوراست كه اهمیت آن برهیچكس پوشیده نیست لذا بردانشجویان عزیزاست كه درجهت سازندگی كشورعنایت ویژه ای نسبت به این گزارش داشته باشند.
اهمیت خوراكی وتغذیه ای روغن : چربیهامنبع تراكم انرژی درموادغذایی راتشكیل میدهندیك گرم چربی 9كیلوكالری انرژی دربدن تامین مینماید .
درمقایسه یك گرم مواد قندی (كربوهیدرات) 4كیلوكالری انرژی تولید میكند.
درغذاهایی كه چربی آنها مناسب است احساس سیری بیشتری نسبت به غذاها به مدت بیشتری درمعده ودستگاه گوارش باقی میمانند:بنابراین احساس گرسنگی دیرترپیدامیشود.
چربی فرم انرژی ذخیره دربدن هست كه درواقع گرسنگی برای تامین انرژی لازم جهت ادامه اعمال حیاتی مورد استفاده قرار میگیرد .
چربیهاحمل كننده ویتامین های محلول درچربی یعنی ویتامینهای A.
D.
E.
K میباشند حذف كرده ومارگارین ،شیر،پنیر،وزرده تخم مرغ ازرژیم غذایی به معنی آن است كه درتنظیم رژیم غذایی باید ازنقطه ازنظر تامین ویتامین Aازسایرمنابع غذایی دقت كافی به عمل آید.
اهمیت اقتصادی روغن: كشورما ازنظر روغن نباتی بسیاردرمضیقه است ، درسالهای قبل میزان وابستگی به خارج ازكشورتامیزان 99% بودوحالا تا95%به خارج وابسته هستیم .
درحال حاضربراساس آخرین آمارغیررسمی كشورمابرای تامین روغن نباتی كشور به سالیانه850هزارتن روغن نیازدارد كه ازاین مقدار سهم تولید داخلی فقط100هزارتن است وحدود 750هزارتن ازخارج به كشوروارد میشود.
ارزتخصیص یافته برای این سهم واردات روغن نباتی به حدود یك میلیارددلارمیرسدكه این رقم برایكشورمابسیارسنگین است .
لذا همواره بایستی به فكرچاره بود تاباشناخت منابع داخلی وتوسعه كشت دانه های روغنی درداخل كشورحتی المقدرور ازمیزان واردات روغن نباتی ودرنتیجه وابستگی به خارج ازكشوركاسته گردد.
صنایع روغن نباتی درایران: درحال حاضر تعداد 14كارخانه روغن نباتی درایران وجود دارد كه به امتصفیه وهیدروژناسیون مبادرت مینمایند.
واحدهای تولیدی دیگری نیزوجود دارند كه فقط تولید روغن مایع داشته وعمل هیدروژناسیون درآنهاصورت نمیگیرد.
از14واحد تولید روغنهای نباتی هیدرورژنه 9واحدآن درشهرهای شیراز ،كرمان، اصفهان ،نیشابور،بابل ،ورامین،ساری وگرج واقعند (شركت روغن نباتی شیراز،كارخانه گلنام كرمان،شركت نازاصفهان،كارخانه سه گل خراسان،كارخانه شكوفه بابل،كارخانه شماره یك ورامین،كشت وصنعت شمال،شماره 1و2وشركت روغن نباتی جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .
(شركت صنعتی بهشر،شركت روغن نباتی پارس،شركت مارگارین كارخانه شماره 2ورامی،شركت كارخانجات تولیدی روغن نباتی ناب ).
ازاین مجموع ،كارخانه شكوفه بابل مدت مدیدی است كه تولی

دانلود تنش شوری در گیاهان 73 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكیده : شوری یكی از عوامل موثر در تمدنهای بشری و سیستم های كشاورزی بوده كه زندگی انسان بر این سیستم ها تكیه داشته است .
تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آ‎بیاری اراضی ودر نتیجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند .
چنانچه بارندگی محدود باشد ، شستشوی نمك در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاك انجام نمی شود وبا افزایش شوری ، رشد وتوسعه گیاه ودر نتیجه عملكرد محصول كاهش می یابد .
بیش از 80 درصد سطح كره زمین بوسیله محلول نمكی با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سدیم پوشیده شده است كه فقط گروهی از گیاهان عالی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند واغلب گیاهان حتی قادر به تحمل غلظت یك درصد آب اقیانوسها ( بدون تغییر در موازنه آبی و غذایی یا متوبولیسمی گیاه ) نمی باشد در اوایل قرن نوزدهم واژه شوری یا هالوفیت به گیاهانی نظیر Atriplex salicornia قلیا اطلاق شد .
اغلب باكتریها حساسیت زیادی به شرایط شوری دارند اما در بین آنها انواعی نیز یافت می شود كه در زمره مقاومترین موجودات نسبت به شوری قرار می گیرند .
مكانیسمهای سازشی مختلفی در مسیر تكاملی هالوفیت ها ایجاد شده است كه بعضی از مكانیسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقلیم فصلی یا شرایط اكولوژی خاك ( ادافیكی ) می گردند و رویش گیاهان را با تغییرات مناسب در جهت تكمیل چرخه زندگی شان امكان پذیر می سازند .
از آنجائی كه بعضی از آنزیمها به تنش خشكی حساس هستند لذا تغییرات متابولیسمی گسترده ای تحت شرایط شور دیده می شود .
غلظت بالای نمك در بافتهای گیاهی آنزیمهای شركت كننده در متابولیسم نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهد .
شوری هم چنین تاثیرات قابل توجهی را بر تنفس ، تثبیت CO2 و متابولیسم پروتئین ها داشته و حتی در افزایش مقدار DNA سلول و تغییر پذیری وسیع درسطوح كرورموزمی ( پلوئیدی ) دخیل می باشد .
پیشگفتار : رشد سریع جمعیت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و گرسنگی ایجاب می كند كه میزان تولیدات كشاورزی بطور روز افزون افزایش یابد جهت رسیدن به این هدف علاوه بر تغییرات ژنتیكی و اصلاح گیاهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گیاهان مناسب باشرایط اقلیمی بویژه راهها عملی تر دیگر مانند استفاده صحیح از زمینهای زیر كشت ونیز استفاده از زمینهای بایر بعد از انجام اقداماتی در زمینه اصلاح آنها ، بكار گرفتن شیوه های جدید آبیاری و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گیاهان نسبت به تنشهای محیطی مورد توجه دانشمندان و متخصصین اموركشاورزی می باشد .
یكی از ویژگیهای كویرهای جهان ، شور بودن خاك بسیاری از آنها می باشد كه اغلب به علت بالا بودن غلظت نمك ، قشری ازاملاح ، سطح و یا لایه های زیرین را فرا گرفته است .
اصولا عوامل خاص چون زیاد بودن تبخیر ، كم بودن نزولات جوی ، بالا بودن سطح سفره های آب زیر زمینی ، مجاورت با گنبدهای نمكی و ویژگیهای خاك منطقه وغیره باعث بوجود آمدن چنین مناطقی در سطح زمین می گردند این نواحی به علت بالا بودن میزان شوری خاك فاقد پوشش گیاهی بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاك بهره برداری كشاورزی از آنها نیز ممكن ودر صورت امكان اصلاح خاك ، كشاورزی در آنها چندان سودمند نخواهد بود .
امروزه سعی بر این است كه به كمك دانش بوم شناسی

دانلود تغییرات در ویژگی های مورفولوژیكی 20 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 27 صفحه

تغییرات در ویژگی های مورفولوژیكی (ریخت شناسی ) شته كلم BREVCORYNE brasssicae مربوط به استفاده گیاهان میزبان مختلف چكیده مطلب : تفاوتهای مورفولوژیكی و ژنتیكی جمعیتهای حشرات در ارتباط با استفاده گیاهان میزبان مختلف پدیده مهمی است كه تشخیص اكولوژیكی و گونه زایی در شرایط هم محلی را قدیمی تر می كند.
در این تحقیق تغییر مورفولوژیكی جمعیتهای BREVCORYNE brasssicae (هم بال :APHIDIDAE ) مربوط به دو گونه میزبانBRASSICA OLERACEO.
BRASSICA COMPESTRIS هستند كه از لحاظ هم محلی بودن در كوهستانهای چیاپاس مكزیكو وجود دارند .
این تحقیق هدفش بدست آوردن شاهدی در باب تحقیق مورفولوژیكی جمعیتهای مربوط به دو گونه میزبان هستند كه از لحاظ هم محلی بودن در كوهستانهای چیا پاس ، مكزیكو وجود دارند .
این تحقیق هدفش بدست آوردن شاهدی در باب تفاوت فنوتیپی ایجاد شده توسط ، یا مربوط به استفاده متفاوت اما نزدیك به گونه های میزبان می باشد.
7 ویژگی مورفولوژیكی در 696 شته بی بال كه از گیاهان این دو گونه در 4 محل جمع آوری شده اند ارزیابی شده است .
62%تغییر مورفولوژیكی توسط دو جز اصلی ( ( اول بیان شده است .
جزء اول ( )مربوط به اندازه اصلی زائده هاست و بعنوان ارتباط میان اندازه بدن ( اندازه بدن و پا ) و طول شاخك توضیح داده شده است شته هایی BRASSICA COMPESTRISكه روی رشد می كنند.
بزرگتر از شته های جمع آوری شده ازBRASSICA OLERACEO هستند .
تفاوتهای مهم بین میزبان ها برای شناسایی شده بود در حالیكه تاثیر مهم محل ، میزبان ، و تعامل محل میزبان برای شناسایی شده بود .
این نتایج نشان داد كه میانگین فنوتیپ افراد كه گونه های مختلف گیاه میزبان زندگی می كنند بعنوان نتیجه محیط های تغذیه ای مقایسه كننده ی كه گونه های میزبان فراهم می كنند متفاوت هستند.
لغات كلیدی و مهم BREVCORYNE brasssicae تشخیص میزبان محلی .
شكل پذیری فنوتیپی تغییر فنوتیپی ، تعامل گیاه – حشره مقدمه : جمعیت های جدا شده از لحاظ جغرافیایی بخاطر تاثیرات بینانگذار و درصدهای پایین مهاجرت .
یا بخاطر ویژگی های بعضی ژنوتیپ های دیگران در هر محیط متفاوت خواهند بود .
اگر تشخیص اكولوژیكی با انتخاب بالا برود پس تفاوت فنوتیپی و ژنتیكی میان جمعیتها حتی در فواصل كوتاه روی خواهد داد.
تشخیص در استفاده منابع در یك زیستگاه فشارهای انتخابی وسیعی را ایجاد می كند و تطابق محلی و گونه زایی هم محلی را بالا می برد.
مطالعه تعامل میان گیاهان و حشرات گیاهخوار اهمیت تشخیص میزبان بعنوان مكانیزم گونه زایی تحت شرایط هم محلی مورد تایید قرار می دهد.
اگر چه بیشترین مطالعات بر تغییرات در ویژگی های تاریخچه زندگی متمركز شده است تعداد كمی تغیرات مورفولوژیكی هستند مربوط به فرایند تشخیص را دارند.
استفاده گیاهان میزبان مختلف ارزیابی متفاوت ویژگی های مربوط به كارایی تغذیه را آسان می كند.
برای مثال مستند شده است كه میانگین طول منقار حشره بندقJadela haematoloma(نیم بالان ) مطابق با میانگین اندازه دانه میزبانشان تغییر می كند.
افراد گونه های مشابه كه در محیط های مختلف مثل محل ها یا گیاهان میزبان رشد كرده اند بطور قابل ملاحظه ای در ویژگی های مورفولوژی

دانلود تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی 13 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان تعریف بیو تكنولوژی و كاربردهای آن در كشاورزی دیباچه بیو تكنولوژی مدرن با نگرشی تازه به مفهوم كاربرد علوم زیستی در تولید فرآورده های كشاورزی فرصتهای زیادی را برای حل مشكلات غذایی جمعیت رو به گسترش جهان پدید آورده است.
استفاده از روشهای بیو تكنولوژی نه تنها باعث افزایش بازده تولیدات كشاورزی می شود بلكه امیدواریهای زیادی جهت كاهش آلودگیهای محیط زیست حاصل از مصرف كودهای شیمیایی و یا آفت كشها بوجود آورده است.
به دلیل چنین مزایایی بكار گیری ابزارهای بیو تكنولوژی در جهت تامین فرآورده های غذایی در كشورهای توسعه یافته رو به گسترش بوده و حتی استفاده از چنین سیستمی در برنامه های توسعه كشورهای در حال رشد نیز مورد توجه قرار گرفته است.
با چنین دیدگاهی ضرورت تاسیس مراكز تحقیقاتی و كاربردی بیو تكنولوژی در ایران نیز پذیرفته شده و در حال حاضر چندین مؤسسه و سازمان تحقیقاتی بیو تكنولوژی در ایران مشغول فعالیت هستند.
علیرغم وجود چنین مراكزی، به دلیل گستردگی زمینه های تحقیقاتی و كاربردی بیو تكنولوژی در زمینه كشاورزی ضروری است كه این مؤسسات تحقیقاتی در سایر مناطق كشاورزی كشور كه ظرفیتهای مناسب برای راه اندازی چنین تحقیقاتی را دارند گسترش یابند.
با چنین هدفی زیر كمیته بیو تكنولوژی كشاورزی در شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان تشكیل شد كه بتواند در راستای سامان دهی تحقیقات و كاربرد بیو تكنولوژی كشاورزی فعالیت نماید.
به نظر رسید با توجه به تعدد مراكز دانشگاهی و تحقیقاتی در استان اصفهان نیل به چنین هدفی دور از دسترس نیست .
در ابتدای كار اعضاء كمیته لازم دیدند كه ابتدا به تعریف بیو تكنولوژی و تبیین شاخه های متفاوت آن بپردازند.
و ضمن معرفی كاربردهای مختلف بیو تكنولوژی در زمینه های مختلف علوم كشاورزی یا دامی، اولویتهای تحقیقاتی موجود در استان نیز بر آورد شود كه در مجموعه حاضر آمده است گردآوردندگان این مجموعه معتقدند كه در چنین فرصت كوتاهی امكان تجزیه و تحلیل كامل رشته بیو تكنولوژی كشاورزی در این نوشتار میسر نبوده و طبعاً كاستی هایی در تهیه و تنظیم آن وجود دارد.
گردآورندگان امیدوارند كه برای تكمیل این مطالب از انتقاد و یادآوریهای عزیزان خواننده بهره خواهند جست.
این نشریه مشتمل بر یك مقدمه و 8 قسمت می باشد.
كه چكیده مطالب مربوطه در این قسمت آورده می شود.
مقدمه: بیو تكنولوژی به عنوان علم استفاده از میكرو ارگانیسم ها برای تولید مواد خوراكی مانند پنیر و ماست قدمت چندین هزار ساله دارد.
طی قرن بیستم با تحقیقات پاستور نقش موجودات زنده در فرآیند تخمیر معین شد و در پیامد آن استفاده از قارچها و باكتریها برای تولیدات صنعتی مانند گلیسیرین و اسید سیتریك و داروسازی مانند پنی سیلین از گونه های مختلف قارچ پنیسیلیوم (Penicillium) و استرپتوماسین از اكتینومایستها (Actinomycetes) توسعه فراوانی یافت.
مهمترین و شگفت آورترین توسعه بیو تكنولوژی مربوط به پیدایش بیولوژی ملكولی و مهندسی ژنتیك در چند دهه گذشته است.
ظهور این رشته ها فرصتی را به وجود آورد كه میكروارگانیسمهای مورد استفاده در بیو تكنولوژی تحت دست ورزیهای ژنتیكی برای سنتز مواد كاملاً جدیدی بك

دانلود کشت صیفی جات و سبزی جات 25 ص

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 21 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق عنوان پروژه: کشت صیفی جات و سبزی جات نام و نام خانوادگی: جعفر شیبانی دهنوی استاد راهنما: جناب آقای بزرگی رشته: حسابداری برق بهار 87 مقدمه تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژیم های غذایی است متخصصین علم تغذیه معتقدندکه مصرف سبزی ومیوه به صورت تازه یافراورده ای ازبروزناراحتیهای ناشی ازفقرغذایی جلو گیری می کند.
خوشبختانه مصرف سبزی و میوه به صورت تازه در ایران بسیار رایج است.
و کمتر سفره ایمی توان یافت که خالی از آن باشدولی با این حال یاد آور می شویم که علی رغم قدمت وسابقه طولانی کشت تعداد قابل ملاحظه ای ازسبزیها درایران پیشرفت قابل توجهی دراین زمینه صورت نگرفته است.
ومادرزمینه تهیه بذر،تولید و انبار داری وبازاررسانی بعلت عدم توجه به اصول صحیح علمی وتکنیکی دچارنا بسامانی های عمده ای می باشیم که با کاربر آخرین روش های علمی کشور ما نیز به صورتیکی از مهمترین ممالک صادر کننده انواع سبزی به صورت خام و فرآورده ای باشد.
خصوصاً منطقه ی مغان به علت همسایه بودن با کشور آذربایجان در این زمینه نقش مهمی ایفا کندلذا اهمیت دادن به گلخانه ولی با مدیریت صحیح می تواند منطقه ما را به سوی کشاورزی مدرن سوق دهد.
اهمیت اقتصادی طرح : تولید سبزی به روش گلخانه ای بستری مناسب برای برگشت سریع و مطمئن سرمایه گذاری های کشاورزی است که باعث ثبات در منطقه برای سبزی کاری با خارج کردن این حرفه از حالت فصلی به دائمی می گردد .
حرفه ی سبزی کاری به میزان قابل توجهی به اقتصاد ملی کمک می کند و علاوه بر کشاورزان نفرات زیادی را نیز در زمینه های متعددی نظیر تهیه ی فرآورده های سبزیجات ، حمل ونقل و بازار یابی جذب می نماید که با توجه به نیروی انسانی فراوان و بازار عرضه ی مناسب داخلی وخارجی پرورش سبزی وطرح مدرن سبزی کاری از دور نمای روشنی در منطقه داراست وقابلیت جذب قسمت عمده ی سرمایه گذاری های بخش کشاورزی را دارد.
اهداف طرح : 1) اشتغال زایی: با توجه به جمع کثیر افراد جویای کار در منطقه این طرح می تواند در صورت کافی و مدیریت صحیح موفقیت قابل توجهی برای اشتغال زایی داشته باشد مخصوصا ً اشتغالی مطمئن و دائمی 2)خارج کردن کشت از حالت فصلی به دائمی: کشاورزی در منطقه با توجه به شرایط خاص فصلی برای مدت محدودی است.
لذا منطقه با توجه به پتانسیل های موجود دیگر نیاز مند سیستمی است تا با خارج از این مرحله کشاورزی وارد مرحله ای مطمئن و دائمی گردد.
احداث گلخانه با توجه به کنترل آن در شرایط مطلوب می تواند کشاورزی را در چهار فصل به صورت درآمد زا احیاء کند.
3)برگشت مطمئن و متمادی سرمایه: درکشاورزی شرایط به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شوندکه علل برگشت نامطمئن سرمایه شرایط نامطلوب است.
عمده شرایط نامطلوب اقلیمی است که برای بهره برداری درمقیاس کوچک میتوان آن رادستکاری کرد آن مقیاس کوچک می تواندیک گلخانه مناسب باشدکه درآن حد اکثر شرایط قابل کنترل اند و برگشت مطمئن و متمادی سرمایه مهیاست.
4) نیاز منطقه به محصولات تازهو فراورده ای و قابلیت منطقه برای صادر