پاورپوینت نازل سمپاشها 78 اسلاید

پاورپوینت نازل سمپاشها 78 اسلاید

نازل دارای روزنه كوچكی است كه محلول سم ازآن حرف فشـــارعبور كرده وبه قطرات كوچك شكسته شده وبعدازطی فاصله ای كوتاه روی یك سطح پراكنده می شود .
تقسیم قطرات سم بیشتر توسط جریان باد چهره می گیرد.
میزان محلول سمپاشی شده نسبت به ارزان سنجیده می شود .
نازل ازمهمـترین قسـمتهای دسـتگاه سمپاشی می باشـدكه اغلب به آن توجهی نمی شود .
نازل برای ایجاد …

پاورپوینت یونجه 18 اسلاید

پاورپوینت یونجه 18 اسلاید

•یونجه برای درمان کمبود ویتامین A C E K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد.

•ریخت‌شناسی گیاه: گیاهی پایا، ایستاده یا خیزان است که گاهی خوابیده با بن محکم و قوی، کم و بیش چوبی شده و طویل که ارتفاع آن به ۸۰-۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. ساقه متعدد، ایستاده یا خیزان، گاهی خوابیده بر خاک، سبز علفی، برگ‌پوش است. برگ دارای سه برگچه، برگچه‌ها و از تخم‌مرغی یا پهن دراز، در انتهاء دندانه‌دار، گل به رنگ بنفش یا آبی، گاهی سفیدرنگ، مجتمع در خوشه‌های پهن دراز می‌باشد. میوه نیا، بدون کرک یا پوشیده از کرک‌های نرم و کوتاه بر هم خوابیده، فاقد خار است.

•محل رویش : در بلوچستان، ارتفاعات تفتان، دیلمان، ارومیه، مسجد سلیمان، اصفهان، کردستان و بخش‌های شمالی کشور پراکندگی دارد.
•زمان برداشت: در تابستان جمع‌آوری می‌شود.
•قسمت مورد استفاده: قسمت‌های هوائی گیاه
•کاربرد درمانی: برای درمان کمبود ویتامین A C E K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد.

سنجش از دور در كشاورزی 25 اسلاید

سنجش از دور در كشاورزی 25 اسلاید

مقدمه

یكی از دلایل عمده لزوم كسب اطلاعات از منابع زمین، آمادگی برای تهیه غذای كافی برای جهانیان است. سنجش از دور علم و فن جدیدی نیست، ولی در اواخر قرن 20 این علم وارد مرحله‌ی جدیدی گردیده، اما متاسفانه در كشور ما هنوز بكارگرفتن سنجش از دور در علوم مختلف به عنوان واژه غریبی است و بسیاری از دست‌اندركاران علوم مرتبط با سنجش از دور از جمله كشاورزی به قدر كافی آشنا نیستند.

علم سنجش از دور

علم سنجش از دور علم بازیابی، شناسایی و تشخیص عوارض و اشیای دور كه با استفاده از ابزار شناسایی صورت می‌گیرد و یا به عبارت دیگر، علم شناسایی از فاصله است.

اطلاعات مورد استفاده سنجش از دور

ماهیت تصویری

ماهیت رقومی

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی 30 اسلاید

كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی 30 اسلاید

نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی

lاست.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.
lكنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.

مكانیسم تثبیت بیولوژیک ازت 26 اسلاید

مكانیسم تثبیت بیولوژیك ازت 26 اسلاید

ارگانیسم‌ها و روابط همزیستی در تثبیت ازت

آلی پرورهای آزادزی

lنورپرورهای آزادزی

lدی آزوتروف‌های همیار گندمیان

lهمزیستی‌های اكتینوریزی

lهمزیستی‌های نورپروری

lلگوم‌ها

اسلاید :

عوامل موثر در تثبیت (تحت كنترل ژنتیك)

.مجموعه‌ آنزیم نیتروژناز

.احیاء كننده‌ها

.لگ هموگلوبین

.ATP

.حفاظت از اكسیژن

عوامل محیطی

.نسبت‌ كربن – ازت

.مواد غذایی معدنی

.آفت‌كش‌ها

.عوامل آب وهوایی

.كلسیم و PH

.گازكربنیك

اسلاید :

عامل ژنتیكی كنترل كننده

در هرنوع همزیستی احیای N2 به صورت آمونیاك (تثبیت ازت) به وسیله آنزیم نیتروژناز تنظیم می‌شود كه تولید آنزیم بوسیله ژن nif كنترل می‌شود كه در روی یك كروموزوم و در مجاورت با ژن his واقع شده است كه آن نیتراسید آمینه میستیده را كنترل می‌كند و یك ژن به نام gin نتراسید آمینه گلوتامین را كنترل می‌كند و این ژن اجازه می‌دهد در نستزگلوتامین به جای گلوتامات مستقیماًً از NH4 استفاده شود.