نقد داستان کوتاه This Blessed House by Jhumpa Lahiri


نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  19 …

نقد داستان کوتاه Zlateh the Goat by Isaac Bashevis Singer


نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 …

نقد داستان کوتاه Anxiety by Grace Paley


نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 …

نقد داستان کوتاه Charles by Shirley Jackson


نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 …

نقد داستان کوتاه Eleven by Sandra Cisneros


نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  26 …